فراگیری شیمی - انواع واکنش های شیمیایی و آزمایش های آن
شیمی و آزمایشگاه سال سوم دبیرستان

انواع واکنشهاي شيميايي به پنج دسته تقسيم مي شوند.

 

                                img/daneshnameh_up/8/86/reaction.gif 

 

۱) واکنش ترکيبي واکنشي است که در آن دو يا چند ماده با هم ترکيب شده و مواد جديدي توليد مي کنند

2H2(g)+ O2(g) ® 2 H2O (L

 

۲) واکنش سوختن واکنشي است که در آن يک ماده به سرعت با گاز اکسيژن ترکيب شده و مقدار زيادي انرژي به صورت نور و گرما آزاد مي شود.

 

واکنش سوختن نوار منیزیم با آزاد شدن نور و گرمای زیادی همراه است.برای دیدن فیلم این آزمایش به اینجا بروید وسپس آن را دانلود کنید.

2 Mg(S)+O2 (g)   ®   2 MgO (S) + q

 

۳) واکنش تجزيه واکنشي است که در آن ماده با صرف انرژي به مواد ساده تر تبديل مي شود.

2KCLO3(S) ® 2KCL (S)+ 3O2(g)

برای دیدن فیلم آزمایش واکنش تجزیه ی آمونیوم دی کرومات به اینجا بروید و سپس آن را دانلود کنید.

 

۴) واکنش جابجايي يگانه واکنشي است که در آن يک عنصر يون جايگزين عنصر يا يون ديگري در ترکيب مي شود.

Zn(S) + 2 AgNO3(aq) ® Zn(NO3)2(aq)+ Br2(l

 

برای دیدن واکنش آلومینیوم با محلول مس 2 سولفات به اینجا و برای دیدن نتیجه ی آن به اینجا بروید و سپس آن را دانلود کنید.

2Al(s)+3Cuso4(aq) ® Al2(so4)3(aq)+3cu(s)

 

۵) واکنش جابجايي دو گانه واکنشي است که در آن جاي دو عنصر در دو ترکيب با هم عوض مي شود.(مانند واکنشهاي رسوبي )

Zn Br2 (ag)+ 2AgNO3(ag)  ® 2 AgBr(S)+ Zn(NO3)2

          

با مخلوط کردن پتاسیم کرومات (k2cro4) و سرب ۲ نیترات (Pb(No3)2) رسوب زرد رنگ Pbcro4 به وجود می آید. برای دیدن فیلم این آزمایش به  اینجا بروید سپس آن را دانلود کنید.

Pb(No3)2(aq)+K2Cro4(aq) ®PbCro4(s)+2KNa3(aq)

 

و برای دیدن فیلم تشکیل رسوب سفید رنگ نقره کلرید بر اثر مخلوط کردن محلول های نقره نیترات و سدیم کلرید به اینجا بروید و سپس آن را دانلود کنید.

AgNo3(aq)+NaCl(aq) ®  AgCl(s) + NaNo3(aq)

 

                              

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم مهر 1390ساعت 18:27  توسط افسانه قیصریه